Tréningový proces

Šport Hrou Prešov

Tréningový
proces

Atletika ŠPORT HROU PREŠOV – ATLETICKÝ KLUB

Všeobecná pohybová príprava 4-6 ročných detí

V kategórií najmenších detí sa zameriavame na osvojenie základných lokomočných pohybov ako napr. beh, hod, skok, lezenie, plazenie. Okrem toho sa venujeme aj manipulačným zručnostiam akými sú vedenie lopty, hádzanie lopty, kotúľanie lopty. Počas roka (počas zimných mesiacov) využívame telocvičňu kde sa venujeme aj gymnastickým zrušnostiam ktoré pozitívne vplývajú na celkový rozvoj dieťaťa. 

Kontakt: +421 948 077 333

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Fotka

Všeobecno-špeciálna príprava 7 - 11 ročných detí

V kategorií starších detí upriamujeme svoju tréningovú činnosť na zdokonaľovanie základných lokomočných činností a osvojovanie širokej škály atletických zručností. Vytváranie prvého kontaktu s oficiálnymi atletickými disciplínami ako sú hody, skoky či behy. 

Kontakt: +421 948 077 333

Fotka

Fotka

Špeciálna pohybová príprava 12 - dospelí

V tejto kategórií je zaradená mládež a dospelí jednici, ktorí realizujú tréningový proces s cieľom dosiahnutia maximálnej úrovne pohybovej výkonnosti. 

Kontakt: +421 948 077 333

Fotka

Metodické videá

V spolupráci so SAZ a projetkom Detskej atletiky, sa náš klub podieľa na vytváraní metodického materiálu pre širokú verejnosť (ako napríklad pre trénerov, učiteľov a animátorov). V priložených odkazoch môžete vidieť našu spoluprácu. 

Kontakt: +421 948 077 333

Metodické video – Beh cez prekážky.

Metodické video – Štafetové behy cez prekážky.

Metodické video – Atletická abeceda.