DIAGNOSTIKA ŠPECIÁLNEJ POHYBOVEJ VÝKONNOSTI ATLÉTOV

Jeden zo základných pilierov pre adekvátne koncipovanie tréningového procesu je práve diagnostikovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti športovcov. Pravidelná diagnostika poukazuje na intraindividuálne potreby športovca pre podanie maximálneho výkonu.

Pod odbornou záštitou našej šéftrénerky Mgr. Daniely Falat Leütterovej, PhD. sú naši atléti pravidelne podrobení diagnostike aktuálnej pohybovej výkonnosti.

Diagnostika prebieha v spolupráci s Fakultou Športu – Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá nám sprostredkovala diagnostické centrum a podporila nás v diagnostickej činnosti.

V rámci diagnostiky pohybovej výkonnosti sledujeme vybrané ukazovatele ako:

telesné zloženie (prostredníctvom prístroja InBody), následne je to úroveň výbušnej sily dolných končatín (prostredníctvom prístroja OPTOgait) a v neposlednom rade sledujeme aj úroveň silových schopností prostredníctvom izokinetickej dynamometrie (v spolupráci s Mgr. Gabrielom Harčarikom PhD.).

Pevne veríme, že náš profesionálny prístup bude pretransformovaný do eliminácie zdravotných oslabení a zvyšovania úrovne výkonov naších atlétov.
More Articles